مجتمع آموزشی شهید مهدوی کارگاه مجازی آموزش تلفیقی – سرکار خانم نفر

scan0020 سرکار خانم گیتا نفر،کارشناس سیستم  (IB (PYP,MYP در مجتمع آموزشی شهید مهدوی

 

Beginnings of interdisciplinary approach


نظر شما