مجتمع آموزشی شهید مهدوی آموزش تلفیقی – سرکار خانم نفر

scan0020 سرکار خانم گیتا نفر،کارشناس سیستم  (IB (PYP,MYP در مجتمع آموزشی شهید مهدوی

آموزش تلفیقی

 

classroom connections آموزش تلفیقی


نظر شما