تاریخ انتشار: 18 شهریور 1393 - 8:44

فراخوان پژوهشی

شورای پژوهشی مرکز پژوهش های آموزشی شهید مهدوی اولویت های خود را تعیین وتصویب و طی فراخوانی ،اعضای مجتمع را برای اجرای پروژه با عناوین ارائه شده یا دغدغه های آموزشی خود دعوت به عمل آورد.این فراخوان برای تمام مقاطع مجتمع آموزشی شهید مهدوی ارسال شد.

فراخوان نهایی