مجتمع آموزشی شهید مهدوی ساختن گرایی سرکار خانم نفر

scan0020 سرکار خانم گیتا نفر،کارشناس سیستم  (IB (PYP,MYP در مجتمع آموزشی شهید مهدوی

 

فلسفه ی آموزشی با رویکرد ساختن گرایی

ساختن گرایی

 


نظر شما