مجتمع آموزشی شهید مهدوی اولویت های پژوهشی-قالب پروپوزال

“بسم الله الرحمن الرحیم”

اولویت های پژوهشی مرکز پژوهش های شهید مهدوی

-       بومی سازی و ارزیابی IB

-       مطالعه تطبیقی دستاوردها و مشکلات بکارگیری ICT در مدارس

-       طرح آزمایشی آموزش مجازی در مقطع دبیرستان

-       تغییرات ضروری در بومی سازی آموزش های مجازی با استفاده از تجربیات سایر کشورها

-       تاثیرات مثبت و منفی آموزش های مبتنی برICT  در چهار مقطع پیش از دبستان،دبستان،راهنمایی و دبیرستان(مدارس هوشمند)

-       مطالعه تطبیقی روش های کیفی آموزش در مقطع متوسطه در جهان

-       بررسی نظام ارزشیابی کیفی در دوره دبیرستان در ایران

-       نظام آموزشی قبل از دانشگاه و مسئله کنکور

-       سیستم آموزشی کیفی در مقطع متوسطه در ایران :ضرورت و نحوه اجرا

-       مسئله تدوین،نشر و استفاده کتاب های درسی

-       نظام آموزشی و رسالت های شهروندی دانش آموزان به عنوان شهروند”مدرسه محل تربیت و تقویت شهروندی خوب”

-        ارتقای روحیه پژوهش محوری در نظام آموزشی قبل از دانشگاه

و من الله التوفیق

نمونه قالب پیشنهاده پژوهشی


نظر شما