دبستان دخترانه (پایه ششم)دبستان دخترانه (پایه پنجم)دبستان دخترانه (پایه چهارم)دبستان دخترانه (پایه سوم)متوسطه دودبستان دخترانه (پایه دوم)پیش دبستان دخترانهمتوسطه دوپیش دبستان و دبستان پسرانهمتوسطه یک دبستان دخترانه (پایه اول)