پیش دبستان دخترانهمتوسطه یک (ادونس)دبستان دخترانهمتوسطه یک دبستان دخترانه