مجتمع مهدوی جشن نوروز در پیش دبستان
جشن نوروز در پیش دبستان

در آستانه ی بهار کودکان پیش دبستان جشن نوروز برگزار کردند .

مجتمع مهدوی برگزاری جشن خیریه در پیش دبستان
برگزاری جشن خیریه در پیش دبستان

امروز گام های مهربان، پرصلابت و سرشار از مهر و نوع دوستی کودکانمان به حرکت در آمد …

مجتمع مهدوی درختکاری در پیش دبستان
درختکاری در پیش دبستان

جشن درختکاری در پیش دبستان برگزار شد .

مجتمع مهدوی نماز فرشتگان در پیش دبستان
نماز فرشتگان در پیش دبستان

جشن نماز در پیش دبستان برگزار شد .

مجتمع مهدوی دوازدهمین کارگاه مربیان فارسی پیش دبستان
دوازدهمین کارگاه مربیان فارسی پیش دبستان

کارگاه مربیان فارسی پیش دبستان روز دوسنبه 95/12/2 برگزار شد .