مجتمع آموزشی شهید مهدوی انجمن اولیا و مربیان
سال تحصیلی ۹۵ -۹۴
تشکیل جلسات انجمن اولیا و مربیان در سه کارگاه تخصصی :
۱- کارگروه تخصصی توسعه فعالیت‌های آموزشی، پرورشی و پژوهشی با حضور ۱- آقای دکتر علم الهدی ۲- آقای مهندس سانیانی ۳- آقای دکتر نظری ۴- آقای مهندس ادب ۵- آقای دکتر فرهادی ۶- خانم دکتر مهنام
۲- کارگروه تخصصی بهداشت و سلامت با حضور ۱- آقای دکتر زالی ۲- خانم دکتر اعتماد سعید ۳- آقای دکتر بهفر ۴- آقای دکتر نخعی ۵- خانم دکتر طلاچیان ۶- آقای دکتر مهدوی
۳- کارگروه فعالیت‌های عمرانی و رفاهی با حضور ۱- آقای دکتر حیدرآبادی ۲- آقای مهندس نوذر پور ۳- آقای مهندس غفاری ۴- آقای دکتر مونسان

انجمن اولیا و مربیان مدارس از دیرباز به عنوان نماینده ارتباطی خانه و مدرسه عمل نموده و این نهاد بر پایه مشارکت اولیا و مربیان موجودیت می یابند و موجبات افزایش کارآمدی و اثربخشی مشارکت در تصمیم گیری و اجرا را تبلور می سازند در ارتقای امور آموزشی و پرورشی مدارس تأثیرات ماندگار به جا خواهد گذاشت.

والدین محترم مجتمع آموزشی شهید مهدوی نیز ضمن شناخت جایگاه موثر خانواده در تربیت نسل آینده با حضور ارزشمند خود در انجمن اولیا و مربیان این مرکز آموزشی و عضویت در کار گروه های تخصصی و مهارتی  نقش آفرین می باشند.